تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1382 
روان شناسی 
موسسه اموزشی امام خمینی(ره) 
15.75 
سطح 2